• Dejiny dizajnu

ZAČIATOK - PRIEMYSEL A TECHNIKA

Aj keď sa hovorí o designe v dnešnom slova zmysle najskôr od nástupu industrializácie, pre pochopenie určitých fenoménov je dôležitý práve pohľad do predindustriálnej doby. Už vtedy totiž vznikali formy, spôsoby používania a estetické vzory, ktoré udávali smer neskorším epochám.

Hlavné dielo Thomasa Sheratona „The Cabinet-Maker and Upholsterer's Drawing-Book.“ 1791
Hlavné dielo Thomasa Sheratona „The Cabinet-Maker and Upholsterer's Drawing-Book.“ 1791

Prechod od remesla k priemyslu znamenal začiatok oddeľovania duševnej práce od strojovej …znamenal nový začiatok.

Pri prechode od remesla k priemyslu sa začala oddeľovať duševná práca (návrh) od strojovej (výroba). Obrazové publikácie i vzorníky sa tlačili a predávali v pomerne vysokých nákladoch, aby sa stačil zastrešiť vysoký počet zákaziek. Tiež sa už štandardizovali produkty, ktoré boli kedysi zhotovované na mieru, ako napríklad nábytok. Vyrábali sa do zásoby a boli ponúkané ako hotové produkty vo veľkých magazínoch alebo predajných katalógoch. A tak nabral návrh na dôležitosti nie len pre výrobu ale aj pre predaj.

Hlavné dielo Thomasa Sheratona „The Cabinet-Maker and Upholsterer's Drawing-Book.“ 1791
Hlavné dielo Thomasa Sheratona „The Cabinet-Maker and Upholsterer's Drawing-Book.“ 1791

S rastúcim významom návrhu sa špecializovalo i vzdelávanie kresliarov. Ku klasickým akadémiám umenia sa priradili napríklad v Nemecku, od polovice 19. storočia, školy umeleckých remesiel a múzea, ktorých zbierky „vzorov“ slúžili pri vzdelávaní a výchove ku vkusu. Napred v tomto vývoji bolo Anglicko, kde začala industrializácia na konci 18. storočia, teda asi 50 rokov pred zvyškom Európy. Tam už vtedy existovali najvýznamnejšie a dodnes známe manufaktúry na výrobu porcelánu a nábytku. Bola to napríklad v roku 1759 založená „Wedgwood pottery“, ktorá zásobovala nie len šľachtu ale tiež, medzi prvými, uspokojila vznikajúci masový dopyt, jedinečným druhom kameninových stolových nádob s úplne novým výrazom, ktoré odolávajú náhlym zmenám teploty, dajú sa jednoducho vyrobiť, vďaka čomu sú lacné. Prvé najznámejšie vzorníky onej doby pochádzali od dvoch teoretikov anglického nábytkárstva, T. Sheratona a T. Chippendalea, korí mali veľký vplyv na vývoj v celej Európe. V Nemecku to boli návrhy a vzorníky K. F. Schinkela a G. Sempera, ktoré určovali teóriu a štýl v prvej polovici 19. storočia. Najmä Schinkel definoval po novom úlohu umelca ako návrhára. Pracoval nie len ako pruský dvorný staviteľ ale aj ako tvorca bežných spotrebných výrobkov.

Karl Friedrich Schinkel, návrhy z obrazového diela „Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker“, ktoré bolo vydané medzi rokmi 1821 a 1837 v Berlíne. Schinkelove vzory a formy boli vo svojej dobe prijaté vo väčšine dielní, manufaktúrach a v prvých továrňach.
Karl Friedrich Schinkel, návrhy z obrazového diela „Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker“, ktoré bolo vydané medzi rokmi 1821 a 1837 v Berlíne. Schinkelove vzory a formy boli vo svojej dobe prijaté vo väčšine dielní, manufaktúrach a v prvých továrňach.

Rovnako v politickej oblasti nastúpili na konci 18. a na začiatku 19. storočia vývojové zmeny, ktoré sa stali predpokladom pre rozvoj priemyslu, obchodu a následne pre samotnú priemyslovú tvorbu. Francúzska revolúcia (1789) bola východiskom narastajúceho mravného a hospodárskeho sebavedomia meštianstva. K ďalším dôsledkom revolúcie a následného nového usporiadania Európy po Viedenskom kongrese (1814) patrilo napríklad odstránenie mnohých obchodných i colných prekážok, reformy štátnej správy a zrušenie starých cechových pravidiel. To posilnilo obchod i živnosť a umožnilo priemyslový rozvoj.

Hlavné dielo Thomasa Sheratona „The Cabinet-Maker and Upholsterer's Drawing-Book.“ 1791
Hlavné dielo Thomasa Sheratona „The Cabinet-Maker and Upholsterer's Drawing-Book.“ 1791

„Wedgwood pottery“ je anglický výrobca jemného porcelánu a luxusných doplnkov, založený 1. mája 1759 hrnčiarom a podnikateľom Josiahom Wedgwoodom. Prvýkrát bol zaregistrovaný v roku 1895 ako Josiah Wedgwood and Sons. Keramička bola rýchlo úspešná a čoskoro sa stala jedným z najväčších výrobcov keramiky, firmou, ktorá urobila viac pre šírenie vedomostí a zlepšenie povesti britského keramického umenia než ktorýkoľvek iný výrobca vyvážajúci po celej Európe až do Ruska a do Ameriky. Bola obzvlášť úspešná pri výrobe jemnej kameniny, ktorá bola akceptovaná ako kvalitatívne ekvivalentný materiál porcelánu (ktorý Wedgwood vyrobil až neskôr), ale bola podstatne lacnejšia.

Wedgwood pottery
Wedgwood pottery

Wedgwood pottery
Wedgwood pottery

Mgr.art. Zuzana Škriečková, 11. december 2023

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM