GDPR

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVEJ STRÁNKY WWW.SKRIECKOVA.SK

1.1 Obchodné podmienky spoločnosti Mgr.art. Zuzana Škriečková, s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou služieb uvedených na stránke www.skrieckova.sk zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2 Mgr.art. Zuzana Škriečková, ďalej len „prevádzkovateľ“, sídlo a miestom podnikania: 913 04 Chocholná-Velčice 529, Slovenská republika. Tel. kontakt: +421 948 506 932, alebo mailom.

1.3 Registrácia v Živnostenskom registri na strane č. 350-23802, spis. č. OŽP-B/2007/00103-2/CR1. 10 január 2007. IČO: 43456774. DIČ: 1074293165. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. Odbor výkonu dozoru – tel. č. 032/640 01 09, e-mail: tn@soi.sk.

1.4 Prevádzkovateľ spravuje informačné systémy, v ktorých sú spracúvané vaše osobné údaje, ako osobné údaje dotknutej osoby.

1.5 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a v čo najväčšej miere dbá na ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

 

2. ÚVOD

2.1 Prevádzkovateľ sa zaviazal chrániť súkromie návštevníkov internetovej stránky www.skrieckova.sk.

2.2 Tieto pravidlá platia všade tam, kde prevádzkovateľ určuje účel a význam spracovania týchto osobných údajov.

2.3 Pri prvej návšteve webovej stránky www.skrieckova.sk, vás prevádzkovateľ žiada o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

 

3. POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Spracúvanie poskytnutých osobných údajov je súčasťou činnosti prevádzkovateľa. Bez ich poskytnutia a spracovania by svojim klientom a potenciálnym záujemcom nemohol poskytnúť služby v požadovanom rozsahu.

3.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákona, čo znamená, že aj bez priameho súhlasu dotknutej osoby môže spracúvať jej osobné údaje pre výkon svojej činnosti. Základom pre takéto spracovanie sú príslušné právne predpisy, umožňujúce prevažne kontakt s dotknutou osobou, ktorou môže byť zákazník alebo záujemca o služby. Slúžia tiež na zabezpečenie obchodného styku, zabezpečenie obchodných vzťahov a fakturáciu za poskytnuté služby.

3.3 Ak neexistuje zákonný dôvod alebo oprávnený záujem, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na základe súhlasu.

3.4 Pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa sú niektoré informácie spracovávané automaticky. Ide napríklad o IP adresu, dátum a čas prístupu na stránku, informácie o webovom prehliadači, nastavení jazyka, operačnom systéme, navštívených podstránkach. Tieto informácie sú v záujme ochrany súkromia anonymizované, takže ich nemožno priradiť ku konkrétnemu používateľovi.

3.5 Pri návšteve webovej stránky sa automaticky spracovávajú aj súbory cookies.

3.6 Prevádzkovateľ môže spracovávať informácie a údaje, ktoré zverejňujete na jeho webovej stránke alebo ktoré použijete pri využívaní ponúkaných služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania webových stránok a služieb prevádzkovateľa. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

3.7 Prevádzkovateľ môže spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazov), pokiaľ ide o údaje ohľadne služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.
3.8 Prevádzkovateľ môže spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metadáta spojené s komunikáciou. Webové stránky prevádzkovateľa vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa a to riadna správa jeho webových stránok a podnikania, komunikácia s používateľmi, plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom a kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

3.9 Prevádzkovateľ môže spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú legitímne záujmy prevádzkovateľa a to ochrana a presadzovanie jeho zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv iných.

3.10 Okrem špecifických účelov, na ktoré prevádzkovateľ môže spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti 3, prevádzkovateľ môže spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ podlieha alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

 

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 4, prevádzkovateľ môže zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej je prevádzkovateľ vystavený alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje prevádzkovateľ môže zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

4.2 Osobné údaje ktoré spracúva prevádzkovateľ, môžu byť spracúvané aj tretími stranami, ak takto rozhodne prevádzkovateľ alebo tak vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. Ak prevádzkovateľ rozhodne o poskytnutí údajov tretím stranám, dbá na dôsledný výber partnerov, ktorí dodržiavajú vysoké štandardy ochrany osobných údajov.

4.3 Osobné údaje môžu byť spracované v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím krajinám, ak ich právny režim zaručuje adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

4.4 Príjemcovia osobných údajov sú osoby spolupracujúce pri dodaní služieb a tovaru, realizujúce platby na základe zmluvy, partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy, marketingu a merania, obchodní partneri zabezpečujúci plnenie právnych povinností v oblasti služieb, účtovníctva, daní, personalistiky a výkon podnikateľskej činnosti, obchodný partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis a služby v oblasti informačných technológií a systémov, orgány verejnej správy, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu.

 

5. DRUHY A ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom, vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu – zasielanie obchodných oznamov, súhlas so spracovaním údajov pre účely poskytovania priameho marketingu v prípade, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služby, aktivity v oblasti reklamy a marketingu, vyhodnocovanie výkonnosti.

5.2 Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické i organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk i úložísk osobných údajov.

5.3 Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

 

6. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Táto časť 6 stanovuje zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.

6.2 Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracováva na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

6.3 Osobné údaje získané z dôvodu objednania služieb, zabezpečenia zmluvných vzťahov, vystavených faktúr, údaje o používaní, zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sú uchovávané 10 rokov, prípadne po dobu v súlade s príslušným zákonom.

6.4 Osobné údaje získané z kontaktných formulárov spracúva prevádzkovateľ 2 roky.

6.5 Osobné údaje získané pre potreby reklamy a marketingových účelov sú spracúvané po dobu trvania záujmu o tieto informácie. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

6.6 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 6 si prevádzkovateľ môže ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej je prevádzkovateľ vystavený alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

 

7. VAŠE PRÁVA

7.1 V tejto časti 7 sú zhrnuté práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do týchto súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

7.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú: (a) právo na prístup; (b) právo na opravu; © právo na vymazanie; (d) právo na obmedzenie spracovania; (e) právo namietať proti spracovaniu; (f) právo na prenos údajov; (g) právo sťažovať sa dozornému orgánu; (h) právo odobrať súhlas.
7.3 Máte právo potvrdiť, či prevádzkovateľ môže spracovať vaše osobné údaje a kde k nim pristupuje spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, prevádzkovateľ vám poskytne kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom.

7.4 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti sú zaradené situácie: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.5 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely jeho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; a vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ ich však bude spracovávať inak: s vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

7.6 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý bol prevádzkovateľovi zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré prevádzkovateľ sleduje na základe jeho alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a prevádzkovateľ nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prevádzkovateľ prestane spracovávať osobné informácie.

7.7 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Ak takúto námietku urobíte, prevádzkovateľ prestane spracovávať vaše osobné údaje na tento účel.

7.8 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

7.9 Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je: (a) súhlas; alebo (b) ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy, © a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.
7.10 Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracovaním vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

7.11 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

7.12 Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

 

8. ZMENY

8.1 Tieto pravidlá môže prevádzkovateľ z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na jeho webovej stránke www.skrieckova.sk.

8.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.

8.3 O zmenách týchto pravidiel vás prevádzkovateľ môže informovať e-mailom.

 

9. COOKIES

9.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

9.2 Súbory cookies môžu byť buď „trvalé" súbory cookies alebo súbory „relácie": trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

9.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré sú uložené, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

9.4 Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v zariadení pri návšteve webovej stránky www.skrieckova.sk. Prostredníctvom súborov cookies nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. Súbory cookies sú použité z dôvodu zabezpečenia riadneho fungovania tejto webovej stránky.

 

10. POUŽÍVANÉ COOKIES

10.1 Súbory cookies sa používajú na zlepšenie funkčnosti pri návštevách na webovej stránke www.skrieckova.sk. Pomocou nich je možné zapamätanie rôznych nastavení a predvolieb stránky. Napríklad výber jazyka, predvoľby farieb, navštívené podstránky a zhromažďovanie analytických informácií pre analýzu návštevnosti. Umožňujú zistiť relevantné informácie o používaní tejto webovej stránky a analyzovať výsledky reklamných kampaní.

10.2 Pomocou cookies nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje. Ukladá sa len jedinečný identifikátor používateľa, aby bolo možné načítať niektoré nastavenia pri opätovnej návšteve používateľa. Cookies sú anonymné a nepoužívajú sa na iný účel ako je stanovené.

10.3 Cookies sú použité na nasledujúce účely: (a) overovanie – súbory cookies sú použité na identifikáciu pri návšteve webovej stránky www.skrieckova.sk a počas navigácie na tejto webovej stránke; (b) analýza – súbory cookies, ktoré pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť webovej stránky www.skrieckova.sk; a © súhlas cookies – súbory cookies používané na ukladanie preferencií k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky www.skrieckova.sk.

 

11. SPRÁVA SÚBOROV COOKIES

11.1 Súbory cookies je možné kontrolovať podľa vlastného uváženia. Väčšina prehliadačov má nastavenie, ktoré umožňuje, aby sa cookies vymazali alebo dali odmietnuť. Táto voľba je na každého rozhodnutí, treba si ale uvedomiť, že ak odmietneme alebo vymažeme cookies, nemusia niektoré poskytované služby a funkcie webovej stránky fungovať správne.

11.2 Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok a nebudú reálne použiteľné všetky funkcie webovej stránky www.skrieckova.sk.

11.3 Cookies môžu byť uložené počas rôzne dlhej doby. Niektoré cookies sa zo zariadenia vymažú po zatvorení prehliadača, iné zostávajú v prehliadači uložené aj po jeho zatvorení, napríklad preto, aby bolo možné použiť predchádzajúce nastavenie automaticky pri ďalšej návšteve.

11.4 Technické cookies bežia kvôli riadnemu zabezpečeniu funkčnosti webovej stránky www.skrieckova.sk. Konkrétne, správne zobrazenie obsahu, odoslanie a vyplnenie kontaktného formulára alebo bezpečnostné služby pre ochranu tejto webovej stránky.

11.5 V rámci nevyhnutných služieb sú automaticky používané Google fonts – služba zabezpečujúca dostupnosť zvoleného písma v rámci designu webovej stránky a Font awesome – služba zabezpečujúca dostupnosť grafických obrazov v rámci designu webovej stránky.

 

12. ZÁVER

12.1 Odoslaním kontaktného formulára z webovej stránky prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

12.2 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom webových stránok alebo služieb prevádzkovateľa, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Prevádzkovateľ nemôže zabrániť použitiu alebo zneužitiu takýchto osobných údajov inými osobami.

12.3 Webovú stránku www.skrieckova.sk vlastní a prevádzkuje Mgr.art. Zuzana Škriečková.

12.4 Registrácia v Živnostenskom registri na strane č. 350-23802, spis. č. OŽP-B/2007/00103-2/CR1. 10 január 2007. IČO: 43456774. DIČ: 1074293165.

12.5 Sídlo a miestom podnikania je: 913 04 Chocholná-Velčice 529, Slovenská republika.

12.6 V prípade nutnosti máte možnosť kontaktovať prevádzkovateľa: poštou na uvedenú poštovú adresu, vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke www,skrieckova.sk, telefonicky na číslo kontaktu uverejnené na tejto webovej stránke alebo e-mailom, použitím e-mailovej adresy rovnako uverejnenej na webovej stránke v časti „kontakt“.

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM