Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ

Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu, zapísaný v, za ktorého koná, (ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ

Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, (ďalej len „objednávateľ“), (ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

 

Čl. I Úvodné ustanovenia

V tejto zmluve sa dielom rozumie Interiérový dizajn, Exteriérový dizajn, Grafický dizajn. Detailná špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

 

Čl. II Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

 

Čl. III Odmena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v čl. I vo výške … eur (slovom: … eur).

Zmluvné strany sa dohodli, že časť odmeny za dielo uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy vo výške … eur (slovom: … eur) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že zvyšnú časť odmeny za dielo vo výške … eur (slovom: … eur) zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pri prevzatí diela uvedeného v čl. I tejto zmluvy. Pri zaplatení ktorejkoľvek časti odmeny za dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vydať objednávateľovi potvrdenie o zaplatení ceny za dielo.

 

Čl. IV Zhotovenie diela

Zmluvné strany sa dohodli, že dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy vykoná sám zhotoviteľ, na svoje nebezpečenstvo, pričom nie je oprávnený prenechať vykonanie predmetného diela tretej osobe.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy najneskôr do… V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela v uvedenej lehote a ktorú nebolo možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar, rodinná tragédia, zlý zdravotný stav) sa predlžuje lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku o čas trvania tejto udalosti. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred lehotou uvedenej v prvej vete tohto odseku. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržať všeobecne záväzné predpisy, príslušné technické normy, dojednania tejto zmluvy a pokyny objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania na vykonanie diela nejasná, má právo informovať sa u objednávateľa, resp. vyžiadať si od objednávateľa detailnejšie informácie ohľadom diela. Objednávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť, informácie a podklady.

 

Čl. V Odovzdanie diela

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť na čase a mieste odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predviesť pri odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi, že dielo bolo vykonané riadne a bez vád a že je spôsobilé užívania na svoj účel. Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo náležite skontrolovať a v prípade existencie vád tieto vytknúť zhotoviteľovi, inak platí, že dielo nemá žiadne vady. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Okamihom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa vlastníctvo ako aj nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu.

 

Čl. VI Zodpovednosť na vady

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, všeobecných právnych predpisov a technických noriem. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako  aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe uvedenej v odseku 3 tohto článku. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ vymienil. Záručná doba je 24 mesiacov a plynie od odovzdania diela objednávateľovi. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

 

Čl. VII Zmluvná pokuta

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote uvedenej v čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní so splnením si svojho peňažného záväzku uvedenom v čl. III. ods. 3 tejto zmluvy,  zaplatí zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania

 

Čl. VIII Odstúpenie od zmluvy

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: objednávateľ mu neposkytne súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok, objednávateľ si neprevezme dielo do jedného mesiaca od jeho dokončenia a výzve na prevzatie diela.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: až do zhotovenia diela. V takomto prípade je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na už vykonané práce, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. Ak zhotoviteľ nevykonal dielo v lehote uvedenej v čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, ak mu vo vykonaní diela v tejto lehote nebránili vážne okolnosti, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

 

Čl. IX Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu oboch zmluvných strán. Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.

 

príloha č. 1

DETAILNÁ ŠPECIFIKÁCIA DIELA

Interiérový dizajn

 • Tvorba efektívneho, moderného, originálneho a nadčasového interiérového návrhu s praktickým i funkčným využitím priestorového potenciálu, so zameraním na detaily a prihliadnutím na celkový koncept riešeného interiéru.
 • Preriešenie interiérového návrhu na základe pripomienok objednávateľa.
 • Tvorba dispozičného riešenia v podobe 2D výkresov.
 • Dizajnérsky návrh v podobe 3D vizualizácií.
 • Farebné a materiálové riešenie interiéru.
 • Výkresová dokumentácia ako podklad pre realizáciu návrhu 1. časť – výkresy konkrétneho dispozičného riešenia v podobe kótovaného pôdorysu a samostatných kótovaných pohľadov.
 • Výkresová dokumentácia ako podklad pre realizáciu návrhu 2. časť – výkresy konkrétneho umiestnenia svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov v podobe kótovaného pôdorysu a samostatných kótovaných pohľadov.
 • Zoznam a informácie o konkrétnych produktoch použitých v návrhu.
 • Elektronická podoba.

 

Exteriérový dizajn

 • Návrh exteriéru – fasády domu, založený na modernej estetike a konkrétnej architektúre s zameraním na celkový dizajn. Pri návrhu sú kľúčové požiadavky klienta, samozrejmosťou je zohľadnenie rozpočtu. Pri tvorbe návrhu fasády je braný pohľad na prostredie, kde je budova umiestnená, na kvalitu, praktickosť i životnosť materiálov. Dôležitosť je kladená na zjednotenú celkovú architektúru a nadčasovosť návrhu bez krátkodobých trendov.
 • Preriešenie exteriérového návrhu na základe pripomienok objednávateľa.
 • Tvorba dispozičného riešenia v podobe 2D výkresov.
 • Dizajnérsky návrh v podobe 3D vizualizácií.
 • Farebné a materiálové riešenie exteriéru.
 • Výkresová dokumentácia ako podklad pre realizáciu návrhu 1. časť – výkresy konkrétneho dispozičného riešenia v podobe samostatných kótovaných pohľadov.
 • Výkresová dokumentácia ako podklad pre realizáciu návrhu 2. časť – výkresy konkrétneho umiestnenia svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov v podobe samostatných kótovaných pohľadov.
 • Zoznam a informácie o konkrétnych produktoch použitých v návrhu.
 • Elektronická podoba.

 

Grafický dizajn

 • Grafické služby zamerané na vytváranie atraktívnych a profesionálnych grafických materiálov pre firmy a jednotlivcov.
 • Tvorba loga a firemného štýlu, vytváranie vizitiek a iných kancelárskych potrieb, tvorba reklamných letákov, plagátov, pozvánok, diplomov, pamätných listov a iných tlačovín, vytváranie bannerov a online reklamných materiálov, výroba prezentačných materiálov, úprava a retuš fotografií i tvorba reklamných stojanov.
 • Grafické práce v podobe moderného a kreatívny dizajnu, ktorý presne odráža identitu a myšlienku zadania.
 • Preriešenie grafického návrhu na základe pripomienok objednávateľa.
 • Príprava na tlač.
 • Elektronická podoba.

Mgr. art. Zuzana Škriečková

IČO: 43456774, ŽRSR Oú TN: 350-23802

TELEFÓN

+421 948 506 932

SOCIÁLNE SIETE

FACEBOOK

INSTAGRAM